Pečovatelská služba

Služba je určena občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního nebo tělesného postižení; kteří jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o domácnosti.

Jedná se o službu poskytovanou terénní formou. Její součástí není pobytová služba.

Věková kategorie uživatelů

Osoby od 18 let věku.

Potřebné dokumenty

Žádost o zavedení pečovatelské služby

Prosíme o její doručení na adresu Antonínská 85, Dačice 380 01 nebo na mail socialni@resident2000.cz.

Vzor smlouvy o poskytování pečovatelské služby najdete zde:

Ceník pečovatelské služby je k nahlédnutí zde:

Obsah služby

Základní činnosti

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  1. dovoz nebo donáška jídla
  2. pomoc při přípravě jídla a pití
  3. příprava a podání jídla a pití

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
5. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

  1. běžný úklid a údržba domácnosti
  2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
  3. donáška vody
  4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
  5. běžné nákupy a pochůzky
  6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Fakultativní činnosti

Nejsou poskytovány.

Kapacita

Kapacita služby je 25 uživatelů. Okamžitá kapacita služby jsou dva uživatelé.

Místní dostupnost

Služba je poskytována v bytech uživatelů, popřípadě na jiném předem dohodnutém místě uživatelům z Dačic a okolí, vzdáleného do 25 km od Dačic. Konkrétně se jedná o obce: Dačice, Slavonice, Kunžak, Strmilov, Studená, Staré Hobzí a v přilehlých vesnicích a osadách.

Časová dostupnost

Služba je poskytovaná každý den od 6 do 20 hodin. Rozsah služby je s uživatelem dojednáván individuálně dle jeho potřeb.

Postup uzavření smlouvy

Smlouva se uzavírá písemně a má několik náležitostí. Patří mezi ně: označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah jejího poskytování, místo a čas poskytování, výše úhrady a způsob jejího placení. Dále je uvedeno ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, výpovědní důvody pro, které může být smlouva vypovězena, výpovědní lhůty a doba platnosti smlouvy.

Jednání o smlouvě je přizpůsobeno individuálně, dle potřeb zájemce a jeho schopnostem porozumět dané věci a možnostem jeho jednání. Zájemce má možnost smlouvu v klidu projít, popřípadě probrat s rodinou. Vše je s ním postupně probráno a případně jsou zodpovězeny dotazy, k jednotlivým nejasnostem v částech smlouvy. V případě potřeby je s uživatelem možné projít smlouvu opakovaně, aby si byl zájemce jistý, že rozumí všem bodům ve smlouvě.

Rozsah a průběh služby je vždy přizpůsoben uživatelovým možnostem, požadavkům, osobních cílů a jeho přání. Vždy je respektováno pro jaké úkony se uživatel rozhodne a v jakém rozsahu se službu rozhodne využít. Vše je ujednáno plně s jeho souhlasem a svobodným rozhodnutím. Službu je možné rozšiřovat individuálně dle potřeb uživatele, lze službu navýšit ale i naopak omezit, a to vše dodatkem ke smlouvě. Smlouvu lez vypovědět pouze písemně.

Pečovatelská služba RESIDENT 2000 byla v letech 2020, 2021 podpořena dotací Jihočeského kraje a MPSV.

Nákup dalšího vybavení pro službu byl podpořen z programu

Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.