Poslání společnosti RESIDENT 2000 o.p.s. – veřejný závazek

Společnost Resident 2000 o.p.s. poskytuje terénní pečovatelské služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatele těchto služeb. Pomáhá uživateli zvládnout předem dohodnuté běžné každodenní úkony. Podporuje ho v udržitelnosti dosavadního způsobu života v prostředí jemu blízkém a tím oddaluje nutnost péče v pobytové službě.

Ceník pečovatelských služeb

Žádost o zavedení pečovatelské služby je ke stažení ZDE. Prosíme o její doručení na adresu Antonínská 15, Dačice 380 01 nebo na e-mail socialni@resident2000.cz

Cíle společnosti RESIDENT 2000 o.p.s.

 1. Umožnit uživateli setrvat v domácím prostředí, popř.
  umožnit uživateli změnu z pobytové služby na terénní.

  Společně s uživatelem odstraňovat překážky, které by mohli bránit uživateli zůstat v jeho přirozeném prostředí.

 2. Podporovat uživatele v co nejdelším zachování jeho soběstačnosti, schopností a dovedností

  Nevykonávat činnosti za uživatele, které je schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zvládnout sám, podporovat ho v aktivitě, spolupracovat s ním na plnění cílů a motivovat uživatele k novým činnostem.

 3. Umožnit uživateli udržet běžné sociální kontakty

  S ohledem na uživatelův zdravotní stav mu umožnit, aby si běžné záležitosti vyřizoval sám. Podporovat uživatele v jeho dosavadním způsobu života. Dále umožnit kontakt s okolím, tak jak byl zvyklý s ohledem na zachování jeho důstojnosti. Zapojovat uživatele do pracovních, volnočasových a vzdělávacích činností, dle jeho zájmů.

Zásady společnosti RESIDENT 2000 o.p.s.

Služby jsou poskytovány výhradně kvalifikovanými pracovníky dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou vždy poskytovány s ohledem na zachování důstojnosti uživatele.

Při poskytování služby se vždy bere ohled na vlastní vůli uživatele a jeho svobodné rozhodnutí při řešení nepříznivé sociální situace a vždy se zohledňují potřeby a přání uživatele při poskytování služby je vždy respektována lidská důstojnost a autonomie uživatelů, vždy je respektována uživatelova volba a podpora je individualizovaná – služby se přizpůsobují potřebám uživatele.

Při poskytování služby se klade důraz na podporu uživatele v soběstačnosti a postupné budování nezávislosti klienta na službě.

Služby jsou poskytovány všem bez ohledu na společenské postavení a vyznání, rasu, handicap, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk a politickou příslušnost. Vždy budou chráněny práva a zájmy uživatele.

Okruh osob

Služba je určena občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního nebo tělesného postižení; kteří jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o domácnosti.

Věková kategorie uživatelů

Osoby od 18 let věku.

Popis služby

Jedná se o službu poskytovanou terénní formou. Její součástí není pobytová služba.

Obsah služby

Základní činnosti

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  1. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
  2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při použití WC
  3. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  1. dovoz nebo donáška jídla
  2. pomoc při přípravě jídla a pití
  3. příprava a podání jídla a pití
 4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 5. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  1. běžný úklid a údržba domácnosti
  2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování
  3. donáška vody
  4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
  5. běžné nákupy a pochůzky
  6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Fakultativní činnosti

Nejsou poskytovány.

Kapacita

Kapacita služby je 25 uživatelů. Okamžitá kapacita služby jsou 2 uživatelé.

Místní dostupnost

Služba je poskytována v bytech uživatelů, popřípadě na jiném předem dohodnutém místě uživatelům z Dačic a okolí, vzdáleného do 25 km od Dačic. Konkrétně se jedná o obce: Dačice, Slavonice, Kunžak, Strmilov, Studená, Staré Hobzí a v přilehlých vesnicích a osadách.

Časová dostupnost

Služba je poskytovaná každý den od 6 do 20 hodin. Rozsah služby je s uživatelem dojednáván individuálně dle jeho potřeb.

Postup uzavření smlouvy

Smlouva se uzavírá písemně a má několik náležitostí. Patří mezi ně: označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah jejího poskytování, místo a čas poskytování, výše úhrady a způsob jejího placení. Dále je uvedeno ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, výpovědní důvody pro, které může být smlouva vypovězena, výpovědní lhůty a doba platnosti smlouvy.

Jednání o smlouvě je přizpůsobeno individuálně, dle potřeb zájemce a jeho schopnostem porozumět dané věci a možnostem jeho jednání. Zájemce má možnost smlouvu v klidu projít, popřípadě probrat s rodinou. Vše je s ním postupně probráno a případně jsou zodpovězeny dotazy, k jednotlivým nejasnostem v částech smlouvy. V případě potřeby je s uživatelem možné projít smlouvu opakovaně, aby si byl zájemce jistý, že rozumí všem bodům ve smlouvě.

Rozsah a průběh služby je vždy přizpůsoben uživatelovým možnostem, požadavkům, osobních cílů a jeho přání. Vždy je respektováno pro jaké úkony se uživatel rozhodne a v jakém rozsahu se službu rozhodne využít. Vše je ujednáno plně s jeho souhlasem a svobodným rozhodnutím. Službu je možné rozšiřovat individuálně dle potřeb uživatele, lze službu navýšit ale i naopak omezit, a to vše dodatkem ke smlouvě. Smlouvu lez vypovědět pouze písemně.