Poslání společnosti RESIDENT 2000 o.p.s. – veřejný závazek

Společnost Resident 2000 o. p. s. poskytuje terénní pečovatelské služby, které jsou
poskytovány v přirozeném prostředí uživatele těchto služeb. Pomáhá uživateli zvládnout
předem dohodnuté běžné každodenní úkony. Podporuje ho v udržitelnosti dosavadního
způsobu života v prostředí jemu blízkém a tím také oddaluje nutnost péče v pobytové službě

Ceník pečovatelských služeb

Žádost o zavedení pečovatelské služby je ke stažení ZDE. Prosíme o její doručení na adresu Antonínská 15, Dačice 380 01

Cíle společnosti RESIDENT 2000 o.p.s.

 1. Umožnit uživateli setrvat v domácím prostředí, popř.
  umožnit uživateli změnu z pobytové služby na terénní.

  Společně s uživatelem odstraňovat překážky, které by mohli
  bránit uživateli zůstat v jeho přirozeném prostředí

 2. Podporovat uživatele v co nejdelším zachování jeho soběstačnosti, schopností a dovedností

  Nevykonávat činnosti za uživatele, které je schopen vzhledem ke svému
  zdravotnímu stavu zvládnout sám, podporovat ho v aktivitě, spolupracovat
  s ním na plnění cílů a motivovat uživatele k novým činnostem.

 3. Umožnit uživateli udržet běžné sociální kontakty

  S ohledem na uživatelův zdravotní stav mu umožnit, aby si
  běžné záležitosti vyřizoval sám. Dále umožnit kontakt s
  okolím, tak jak byl zvyklý s ohledem na zachování jeho důstojnosti.
  Zapojovat uživatele do pracovních, volnočasových a vzdělávacích
  činností, dle jeho zájmů.

Zásady společnosti RESIDENT 2000 o.p.s.

Služby jsou poskytovány výhradně kvalifikovanými pracovníky dle zákona č.
108/2006 Sb. a jsou vždy poskytovány s ohledem na zachování důstojnosti uživatele.
Služby jsou poskytovány všem bez ohledu na společenské postavení a vyznání, rasu,
handicap, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk a politickou příslušnost.
Vždy jsou chráněny práva a zájmy uživatele.

Při poskytování služby se vždy bere ohled na vlastní vůli klienta a jeho svobodné
rozhodnutí při řešení nepříznivé sociální situace a vždy se zohledňují potřeby a
přání uživatele.

Při poskytování služby je vždy respektována lidská důstojnost a autonomie uživatelů,
vždy je respektována uživatelova volba a podpora je individualizovaná – služby se
přizpůsobují potřebám uživatele. Při poskytování služby se klade důraz na podporu
uživatele v soběstačnosti a postupné budování nezávislosti klienta na službě.

Okruh osob

Služba je určena občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění, zdravotního nebo tělesného postižení; kteří jsou odkázáni na pomoc
druhých při péči o sebe a o domácnosti.

Věková kategorie uživatelů

Osoby od 18 let věku.

Popis služby

Jedná se o službu poskytovanou terénní formou. Její součástí není ubytování.

Obsah služby

Základní činnosti

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. pomoc při použití WC
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  1. dovoz nebo donáška jídla
  2. pomoc při přípravě jídla a pití
  3. příprava a podání jídla a pití
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
  1. běžný úklid a údržba domácnosti
  2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování
  3. donáška vody
  4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  5. běžné nákupy a pochůzky
  6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
  8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
   veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Fakultativní činnosti

 1. Dohled nad dodržováním léčebného režimu
 2. Pomoc a podpora při procházce
 3. Přímý dohled – v domácnosti
 4. Aktivizační činnost

Služba je poskytována v souladu s vnitřními pravidly a pracovními postupy, které zaručují
řádný průběh poskytování služby.

Místní dostupnost

Kapacita služby je 25 uživatelů. Okamžitá kapacita služby je 1 uživatel.

Časová dostupnost

Služba je poskytována každý den od 6 do 20 hodin. Rozsah služby je s uživatelem dojednáván individuálně.