Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000

Služba je určena občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního nebo tělesného postižení; kteří jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o domácnost.

Věková kategorie uživatelů

Osoby od 6 let věku.

Potřebné dokumenty

Žádost o zavedení odlehčovací služby

Prosíme o její doručení na adresu Antonínská 85, Dačice 380 01 nebo na mail socialni@resident2000.cz.

Vzor smlouvy o poskytování terénní odlehčovací služby najdete zde:

Ceník odlehčovacích služeb je k nahlédnutí zde:

Obsah služby

Základní činnosti

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  3. pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
5. Sociálně terapeutické činnosti

  1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

  1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  2. podpora při zajištění chodu domácnost

Kapacita

Kapacita služby je 15 uživatelů. Okamžitá kapacita služby jsou dva uživatelé.

Místní dostupnost

Služba je poskytována v bytech uživatelů, popřípadě na jiném předem dohodnutém místě uživatelům z Dačic a okolí, konkrétně se jedná o následující obce a jejich místní části: Budeč, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Jilem, Kostelní Vydří, Kunžak, Peč, Staré Hobzí, Staré Město pod Landštejnem, Střížovice, Studená, Volfířov.

Časová dostupnost

Služba je poskytovaná každý den od 7 do 17 hodin. Rozsah služby je s uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem dojednáván individuálně dle jeho potřeb.

Postup uzavření smlouvy

Smlouva se uzavírá písemně a má několik náležitostí. Patří mezi ně: označení smluvních stran, druh sociální služby, rozsah jejího poskytování, místo a čas poskytování, výše úhrady a způsob jejího placení. Dále je uvedeno ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, výpovědní důvody pro, které může být smlouva vypovězena, výpovědní lhůty a doba platnosti smlouvy.

Jednání o smlouvě je přizpůsobeno individuálně, dle potřeb zájemce a jeho schopnostem porozumět dané věci a možnostem jeho jednání. Zájemce má možnost smlouvu v klidu projít, popřípadě probrat s rodinou. Vše je s ním postupně probráno a případně jsou zodpovězeny dotazy, k jednotlivým nejasnostem v částech smlouvy. V případě potřeby je s uživatelem možné projít smlouvu opakovaně, aby si byl zájemce jistý, že rozumí všem bodům ve smlouvě.

Rozsah a průběh služby je vždy přizpůsoben uživatelovým možnostem, požadavkům, osobních cílů a jeho přání. Vždy je respektováno pro jaké úkony se uživatel rozhodne a v jakém rozsahu se službu rozhodne využít. Vše je ujednáno plně s jeho souhlasem a svobodným rozhodnutím. Službu je možné rozšiřovat individuálně dle potřeb uživatele, lze službu navýšit ale i naopak omezit, a to vše dodatkem ke smlouvě. Smlouvu lez vypovědět pouze písemně.